Sporządzanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Wrocław, Opole, Katowice

Oferujemy profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa dostosowaną do specyfiki obiektu oraz prowadzonych procesów technologicznych w obiekcie.

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej budynku, wizję lokalną obiektu oraz przepisy przeciwpożarowe i polskie normy.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z:

  • części opisowej (zgodnej z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów),
  • części graficznej (rozmieszczenie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, plan ewakuacji, plan usytuowania obiektu na działce),
  • załączników: oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie o odbyciu szkolenia przeciwpożarowego, zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo, protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wg wymagań.

Kiedy musimy posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Jak długo ważna jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Okres ważności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynosi dwa lata pod warunkiem, że podczas tego okresu nie nastąpiły zmianay sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Po upływie tego okresu lub po zmianach należy instrukcję zaktualizować.

Jak często należy aktualizować instrukcję?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy nie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³, (kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m³), a powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m².